Handelsbetingelser - erhverv

Anvendelse

Disse forretningsbetingelser gælder for alle aktiviteter udført af:
Hurrah.Today ApS
Gersonsvej 1
2900 Hellerup
CVR 41634596

Medmindre andet er nævnt i disse forretningsbetingelser eller på anden måde aftalt mellem Hurrah.Today og kunden, vil reglerne i CMR-loven* være gældende.

*Lov om fragtaftaler ved international vejtransport

Hurrah.Today leverer pakker fra sælger til køber i hele landet

Vi afleverer til pakkens rette modtager, medmindre andet er aftalt. Hvis modtager ikke er hjemme, og vi er nødt til at tage pakken med os igen for at levere senere eller til en anden adresse, er der tale om en ny levering, der faktureres afsender.

Pakker, størrelser og distancer

Vi transporterer med cykel eller i bil afhængig af afstand og pakkens størrelse.
En pakke er en pakke – så længe den holder målene:

Pakker: Max mål 35x20x25cm / 7 kg.
Shopping bags: 50x50cm / 5 kg.

Hvis din pakke er større eller tungere end ovenstående mål, så kontakt os, og vi finder en løsning, der passer dig.

Vi transporterer ikke:
• Farligt gods
• Levende dyr
• Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer
• Kontanter.

Hvis din pakke overstiger ovennævnte max vægt/mål, eller vi får mistanke om, at leverancen indeholder varer af ovennævnte fire typer, kan Hurrah.Today uden varsel afvise eller afbryde distributionen og returnere den til afsender på dennes regning.

Du er som kunde forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres Hurrah.Today som følge af overtrædelse af ovenfor nævnte punkter.

Ansvar og forsikring

Hurrah.today har ansvaret for pakken under transport.
Hvis din pakkes indhold er gået i stykker, mens den har været i vores varetægt, så gør os opmærksom på det straks ved modtagelsen. Tag et billede og send til info@Hurrah.today som dokumentation, så sørger vi for, at du bliver kompenseret efter nedenstående regler.
Hurrah.Today ApS erstatter med max. 8,33 SDR* pr. kg. (Eksempel på kurs den 25. august 2020 kr. 74,05 pr. kg.) for beskadiget eller bortkommet gods. Hvis værdien af dine forsendelser overstiger den maksimale erstatning, bør du tegne en ekstra forsikring for dine forsendelser.

*SDR står for Special Drawing Rights, som er Den Internationale Valutafond's (IMF's) regningsenhed.

Hvis det ikke er muligt at aflevere pakken til modtageren, vil den:
1. kunne afhentes hos os på Gersonsvej 1, 2900 Hellerup i op til 90 dage efter, den er bragt ind. Herefter forbeholder Hurrah.Today sig ret til at bortskaffe eller sælge varen som uanbringeligt gods.
2. blive leveret med en ny tur for afsenders regning.
Hurrah.Today kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kundens forhold herunder mangelfuld emballering mv. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller udeladelser fra kundens eller modtagers side, er Hurrah.Today under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig. Ved forsinkelser, der skyldes trafik o.a., kan Hurrah.Today under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for andet end fragtbeløbet.
Så længe pakkens emballage er intakt, kan Hurrah.Today ikke holdes ansvarlig for pakkens indhold.

Force Majeure

Vores bude går ikke af vejen for noget. Undtaget er dog krige, naturkatastrofer, strejker, og hvad der ellers kommer ind under ekstraordinære situationer – også kaldet force majeure. I disse tilfælde er vi nødt til at fralægge os ansvaret for din pakke og levering af denne.

Emballage

Du er velkommen til at sende din vare i præcis den emballage, du synes repræsenterer dig og din virksomhed bedst. Vi gør vores yderste for at opbevare og behandle dine pakker forsvarligt.
Men for at vi kan sikre, at din pakkes indhold ikke blandes sammen med andres under transporten, eller at din pakke havner hos en forkert modtager, er vi nødt til at bede dig om at skrive tydeligt navn og adresse på både modtager og afsender, samt lukke pakken forsvarligt med tape, clips eller lignende, så den ikke kan åbnes eller går op, uden at forseglingen brydes.

Betaling

Betalingsbetingelser for erhvervskunder er otte dage fra fakturadato.

Kunden må ikke foretage modregning i Hurrah.Today ApS’ fakturaer.
Hurrah.Today har tilbageholds- og panteret i varer for alle ubetalte omkostninger, som kunden eller modtageren ikke har betalt til Hurrah.Today. Betales disse omkostninger ikke, kan Hurrah.Today på betryggende vis sælge varer, så de ubetalte omkostninger bliver dækket. Hurrah.Today skal, så vidt muligt og i god tid, informere kunden om disse planlagte handlinger.

Virksomhedsoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte os her:
Hurrah Today Aps.
Gersonsvej 1
2900 Hellerup
CVR 41634596
Tlf. 32 96 10 00
Mail: info@Hurrah.today

Advarsel! Vælg den næste dag.
Til top